شرکت ها و دفاتر نمایندگی خارج از کشور شرکت حمل و نقل بین الملل شنل:

1-شرکت ECT در کشور قزاقستان شهر نورسلطان
2-شرکت Şenel Global lojistik sanayi ve ticaret A.S. در کشور ترکیه شهر آنکارا
3- نمایندگی ازبکستان
4-نمایندگی ترکمنستان
5-نمایندگی افغانستان

عضویت ها:
عضویت در اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران
عضویت در انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران